12 sierpnia 2017 r. to bardzo ważna data dla wielu polskich przedsiębiorców. Tego dnia weszły w życie przepisy, które pozwalają na szybkie rozliczenie nakładów na środki trwałe nabyte po 1 stycznia 2017 r. Jest to spore ułatwienie stanowiące zachętę zarówno dla nowych podmiotów rozpoczynających dopiero prowadzenie działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców, którzy już od określonego czasu działają na rynku.

Obecne przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych

Według dotychczasowych przepisów jednorazową amortyzację środków trwałych mogli stosować podatnicy, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej, w roku rozpoczęcia prowadzenia tejże działalności, a także mali podatnicy, których przychody wraz z podatkiem VAT należnym nie przekraczały w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro. Jednorazowy odpis amortyzacyjny dotyczył w takim przypadku środków trwałych, których wartość początkowa nie była wyższa niż 50 tys. euro. Z jednorazowej amortyzacji można było skorzystać w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych poza samochodami osobowymi, a także w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (bez ograniczeń co do ich rodzaju).

Minusem tego typu regulacji była ograniczona liczba podmiotów, które mogły skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Do tej grupy były bowiem zaliczane tylko nowe podmioty lub podmioty małe, które nie wyczerpały jeszcze limitów kwotowych osiąganych przez siebie przychodów.

Jak będzie wyglądać szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. zł?

Rozliczenie nakładów na środki trwałe na nowych zasadach umożliwia rozliczenie nakładów w wysokości do 100 tys. złotych, poniesionych w jednym roku podatkowym, za pomocą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Taka możliwość istnieje także w stosunku do wartości niematerialnych i prawnych. Z szybkiej amortyzacji wydatków na środki trwałe ma prawo skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy prowadzonej przez siebie działalności.

Warunki, które trzeba spełnić na przyspieszone rozliczenie nakładów na środki trwałe

Aby dokonać szybkiej amortyzacji nakładów na środki trwałe trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim w jednym roku podatkowym, w przypadku gdy szybciej zamortyzowany ma być jeden środek trwały, jego wartość początkowa powinna wynieść co najmniej 10 tysięcy złotych, z kolei w przypadku dwóch środków trwałych – ich łączna wartość początkowa powinna przekroczyć 10 tysięcy złotych, a minimalna wartość początkowa każdego z nich – co najmniej 3500 złotych. Gdy mimo tego podatnik rozpocznie amortyzację takich środków trwałych na standardowych zasadach dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne będą mogły pozostać w kosztach, a do jednorazowego odpisu nieprzekraczającego 100 tys. złotych będzie mogła zostać zaliczona pozostała, niezamortyzowana jeszcze kwota. Jest to bardzo ważna informacja dla przedsiębiorców, których księgowość lub biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe już rozpoczęło amortyzację środków trwałych nabytych na normalnych zasadach, w bieżącym roku podatkowym.

Drugim bardzo ważnym warunkiem, który umożliwia skorzystanie z szybkiej amortyzacji, jest to, że taki środek trwały musi być nowy pod względem fabrycznym. Oznacza to, że nabycie środka trwałego używanego wcześniej przez innego podatnika lub ponowne wprowadzenie do ewidencji środka trwałego, który był już wcześniej używany w firmie (np. wykup pojazdu z leasingu), nie będzie podlegała nowym przepisom o przyspieszonej amortyzacji.

Wyłączenia z szybkiej amortyzacji

Nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie środków trwałych grup 3,4,5,6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a więc: kotłów i maszyn energetycznych, maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, technicznych i specjalistycznych oraz innych narzędzi, przyrządów i ruchomości. Przyspieszoną amortyzacją nie zostaną objęte zatem m.in. środki transportu i nieruchomości. W ich przypadku będzie trzeba stosować dotychczasowe zasady amortyzacji.

Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. zł to rozwiązanie, z którego nie będą mogli skorzystać także podatnicy, którzy są małymi podatnikami lub dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i skorzystali z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 50 tys. euro. Nie jest możliwe bowiem skorzystanie z dwóch ulg tego typu. Trzeba wybrać jedną z dwóch.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny, a przekroczenie kwoty nakładów 100 tys. Złotych

Gdy nabyty przez przedsiębiorcę środek trwały posiada wartość początkową przekraczającą 100 tys. złotych, to mimo wszystko nadal będzie istniała możliwość skorzystania z przyspieszonej amortyzacji w danym roku podatkowym. W takim przypadku jednorazowego odpisu dokonuje się w odniesieniu do kwoty 100 tys. zł, a pozostała kwota podlega ogólnym zasadom amortyzacji w kolejnych latach podatkowych.

Zaliczki na środki trwałe – nowe zasady

Nowymi zasadami rozliczania objęte zostały od 12 sierpnia także zaliczki na środki trwałe. Otóż jeśli zaliczka będzie wpłacana na poczet zakupu nowego środka trwałego, na który nakłady będą mogły zostać rozliczone w ramach jednorazowej amortyzacji to będzie istniała możliwość zaliczenia jej bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania będzie dokonanie dostawy środka trwałego w jednym z kolejnych okresów sprawozdawczych danego roku. Może to być kolejny miesiąc lub kwartał, ale maksymalnie – ostatni miesiąc roku podatkowego. Zaliczenie zaliczki na taki środek trwały do kosztów uzyskania przychodu może się dokonać na podstawie jego nabycia zarówno w ramach umowy zakupu, jak i leasingu. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia środka trwałego po wpłaceniu zaliczki należy pamiętać o konieczności skorygowania kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. złotych to bardzo ciekawe rozwiązanie, z którego można skorzystać przy pewnych warunkach. Należy o nich pamiętać by popełnione błędy nie rodziły konsekwencji podatkowych.