Wiele osób prowadzi swoją działalność gospodarczą w oparciu o sezonowość. Tym samym po upływie danego okresu np. wakacji zawiesza lub zamyka ją na kilka kolejnych miesięcy. Mając na uwadze fakt, że zdecydowana większość z tychże jest zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej, pojawia się pytanie czy każdorazowo należy ją wyrejestrowywać, bądź też jak sprzedaż z danego okresu odnosi się do innych zapisów podatkowych np. ustalonych limitów.

Działalność gospodarcza a kasa fiskalna

Zgodnie z zapisem art.96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, dotyczącej podatku od towarów i usług, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT, który zaprzestaje działalności, która podlega opodatkowaniu jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Na mocy tego zgłoszenia naczelnik uzyskuje podstawę do wykreślenia danej jednostki z rejestru jako podatnika VAT.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej i tym samym prowadzenia ewidencji sprzedaży przy jej użyciu jest zapisany w art. 111 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten mówi, że podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz innych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także na rzecz rolników ryczałtowych są zobligowani do prowadzenia wspomnianej ewidencji. Z kolei sam proces prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku. W § 2 pkt 19 zostają doprecyzowane pojęcia dokumentu fiskalnego zawierającego dane sumaryczne dotyczące obrotu i kwot podatku za dany okres (doba, miesiąc rozliczeniowy).

Kasa fiskalna w działalności sezonowej

Działalność sezonowa może być zawieszana i wznawiana na wyłączny wniosek podatnika. Artykuł 14a ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku mówiący o swobodzie działalności gospodarczej informuje, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia jej wykonywania na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Oczywiste jest, że w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i tym samym nie może osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Niemniej, może wykonywać wszelkie czynności, które są niezbędne do zabezpieczenia czy zachowania źródła przychodu, a także ma prawo do przyjmowania należności i regulowania zobowiązań wynikających z działalności gospodarczej, które powstały przed datą zawieszenia. Może również korzystać z usług biura rachunkowego, które wszystkie dokumenty będzie miało pod kontrolą.

Jeśli podatnik dokonujący rozliczeń przy pomocy kasy fiskalnej dokonuje zawieszenia działalności, ale nie jej zamknięcia, przy ponownym jej wznowieniu może stosować tę samą kasę fiskalną. Oczywiście, należy dopełnić wszelkich formalności dotyczących najpierw raportów końcowych (podczas zawieszania działalności), i wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, a opisanymi m.in. w art. 14a ust.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Odnosząc się więc do tego artykułu, podatnik zawieszający działalność nie jest jednocześnie zwolniony z wykonywania okresowych przeglądów technicznych kasy, które — zgodnie z regulacjami — należy wykonywać nie rzadziej, niż co 24 miesiące.

Działalność gospodarcza sezonowo zamykana

W zupełnie innym położeniu są podatnicy, który po sezonie całkowicie zamykają działalność gospodarczą, czyli wyrejestrowują firmę z ewidencji. Wraz z chwilą likwidacji działalności należy dopełnić obowiązku zapisanego w § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Tenże mówi, że podatnik musi wpierw wykonać fiskalny raport dobowi i okresowy, a następnie złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Następnie należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez urząd skarbowy i dokonać odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej poprzez sporządzenie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy fiskalnej. Ta ostatnia czynność powinna odbyć się przy pomocy serwisanta kasy lub w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt musi zostać zakończony stosownym protokołem z odczytania zawartości pamięci, a raport będzie stanowił załącznik do protokołu.

Mając na uwadze fakt, że zarówno zawieszenie, jak i całkowite zamknięcie działalności gospodarczej nakłada na podatnika określone czynności, których niedopełnienie może skutkować poważnymi konsekwencjami, tę czynność może wykonać biuro rachunkowe, któremu przedsiębiorca poleci dopełnienie tychże obowiązków.