Działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością odprowadzania szeregu podatków. Jednym z nich jest podatek od gruntów. Co należy na jego temat wiedzieć i jakie są nowości w zakresie orzecznictwa dotyczącego tego typu zobowiązania?

Podatek od gruntów – stawka

Ustawa o podatku od nieruchomości określa w art. 1a ust.1 pkt.3, że gruntem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest taki grunt, który znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który prowadzi tego typu działalność. Oznacza to, że sam fakt, iż przedsiębiorca włada takim gruntem, jest przesłanką do naliczenia podatku w wyższej stawce. Jest to krzywdzące dla wielu podatników, którzy prowadzą co prawda działalność gospodarczą, ale zakupują też grunty do innych celów. Tylko niektóre rodzaje gruntów wyłączone są z wyższej stawki podatku. Są to grunty pod budynki mieszkalne i związane z tymi budynkami oraz grunty znajdujące się pod wodami powierzchniowymi.

Rodzi to szereg problemów wśród przedsiębiorców, którzy są właścicielami gruntów lub takimi właścicielami są ich współmałżonkowie, a ich grunty nie są jednocześnie wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kwestii podatku od gruntów dla przedsiębiorców

W Trybunale Konstytucyjnym rozpatrywana była w ostatnich latach skarga małżeństwa, które nabyło działkę i opłaciło z tego tytułu podatek nieruchomości według stawki dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeden ze współmałżonków prowadził jednak tego typu działalność.

Prezydent Miasta, po otrzymanie takiej informacji, w drodze decyzji ustalił w związku z tym nowy stan faktyczny i nakazał małżeństwu zapłatę podatku za kilka lat wstecz, w wysokości odpowiadającej podatkowi od nieruchomości dla osób, które taką działalność prowadzą.

Małżeństwo zwróciło się z pomocą do NSA, jednakże ten oddalił skargę, ponieważ uznał, że do ustalenia takiego podatku nie ma znaczenia to, iż jeden ze współmałżonków nie jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności gospodarczej, a zakupiony grunt stanowi wspólność małżeńską.

Małżeństwo zaskarżyło jednak ten wyrok do Trybunału Konstytucyjnego, powołując się na naruszenie prawa do własności, równości ograniczeń tego prawa oraz sprawiedliwego ponoszenia ciężaru podatków. Trybunał Konstytucyjny przyznał rację stronie skarżącej. Stwierdził on, że interpretowanie przepisu z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w taki sposób, że prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub jego współmałżonka wystarcza do opodatkowania ich podatkiem od gruntów w wyższej wysokości, jest nieprawidłowe.

Uznano, iż przepis ten ma zbyt szerokie zastosowanie, prowadząc do ustalenia nieproporcjonalnego w stosunku do innych osób zobowiązania podatkowego oraz do ograniczenia wolności majątkowej.

Sądy administracyjne i ich przychylne nastawienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od gruntów dla przedsiębiorców wpłynął pozytywnie na orzecznictwo sądów administracyjnych. Obecnie przy rozpatrywaniu spraw podatników, powołują się one na konieczność uprzedniego ustalenia, do jakich celów będzie taki grunt wykorzystywany. Ich zdaniem, przy ustalaniu stawki podatku powinien być brany pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz cechy nieruchomości, które mogą świadczyć o jej przeznaczeniu do określonych celów.

Podatek od gruntów i nieruchomości a działalność gospodarcza – jak ustalić prawidłową stawkę?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, choć na pierwszy rzut oka wydaje się być mało skomplikowana, kryje w sobie wiele pułapek. W jaki sposób można uniknąć błędów i nie stracić pieniędzy na zapłatę zawyżonych stawek podatku od gruntów? Warto poprosić o pomoc biuro rachunkowe.

Doświadczeni specjaliści w dziedzinie podatków są w stanie dokładnie przeanalizować stan faktyczny i doradzić, co należy zrobić, by po zakupie gruntu nie borykać się z problemami w zakresie spłaty podatku od gruntów. Będą się oni opierać nie tylko o przepisy, lecz również o interpretacje indywidualne i orzeczenia sądów.