Ze sprzedażą ciągłą spotyka się na co dzień szeroka grupa podatników. Część z nich nie jest nawet świadoma tego, że realizuje swoje usługi w ten sposób. Jak można rozumieć pojęcie usługi świadczonej w sposób ciągły? Jakie niesie ona za sobą konsekwencje pod kątem ustawy o podatku od towarów i usług?

Pojęcie usług świadczonych w sposób ciągły

Za usługi świadczone w sposób ciągły uważa się takie świadczenia, w przypadku których niemożliwe jest wyodrębnienie w jednoznaczny sposób poszczególnych czynności, które świadczy usługodawca. Słownik Języka Polskiego PWN pod. red. Jerzego Szymczaka określa usługi ciągłe za odbywające się ustawicznie i nieustannie, w sposób stały, ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni.

Jeśli chodzi o usługi ciągłe, można do nich zaliczyć nie tylko dostawy mediów, najem i dzierżawę, lecz również wszystkie usługi świadczone bez przerwy. Pozwala na to obecna linia orzecznicza (m.in. wyrok NSA z 11.04.2017 r.). Sąd uznał w nim, że usługi ciągłe to wszystkie usługi, które są świadczone w sposób ciągły. Do usług ciągłych można zaliczyć zatem powtarzalne dostawy towarów. Wówczas prawidłowe jest wystawienie przez podatnika jednej faktury zbiorczej za wszystkie dostawy z danego miesiąca.

NSA powołał się w swoim wyroku na przepisy unijne, w tym m.in. na dyrektywę Rady UE z 26 listopada 2006 r. (art. 64 ust. 2, który mówi o usługach wykonywanych przez podatników podatku VAT w sposób ciągły). Trzeba pamiętać o tym, że skutki sprzedaży ciągłej dla opodatkowania VAT mogą być u każdego podmiotu zupełnie inne. Część przedsiębiorców rozliczy takie dostawy pod koniec każdego miesiąca, a inni będą zobowiązani do wykazania ich dopiero w deklaracji VAT za ostatni miesiąc w roku (obecnie zniesione zostały deklaracje kwartalne).

Skutki sprzedaży ciągłej dla opodatkowania VAT

Sprzedaż ciągła regulowana jest przez art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim, usługę świadczoną w sposób ciągły uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się związane z nią płatności lub rozliczenia. Zwykle usługi świadczone w sposób ciągły rozlicza się w deklaracji VAT miesięcznie. Zdarza się jednak, że usługa jest świadczona w sposób ciągły przez okres przekraczający rok. Wówczas, zgodnie z ustawą o podatku VAT, usługę trzeba uznać za wykonaną z końcem każdego roku podatkowego aż do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Oznacza to, że taką usługę należy ujmować w ostatniej deklaracji VAT z danego roku. Powyższe uregulowania stosuje się również, zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą, dla ciągłych dostaw dla kontrahentów. Ocenę stanu zobowiązaniowego między dwoma podmiotami leży tutaj jednak po stronie dostawcy. Biuro rachunkowe prowadzące jego księgi powinno za każdy razem przeanalizować stan faktyczny, by prawidłowo rozliczyć podatek VAT należny. W ten sposób uniknie się konsekwencji związanych z ujęciem podatku VAT w niewłaściwej deklaracji.

Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż ciągłą w deklaracji VAT?

Choć linia orzecznicza w kwestii usług świadczonych w sposób ciągły wydaje się w ostatnich latach jednolita, wiele podmiotów, które świadczą swoje usługi i dostarczają towary w sposób ciągły, może mieć wątpliwości co do prawidłowego rozliczania podatku VAT. Szczególnie ci przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności gospodarczej mają do czynienia z cyklicznymi dostawami do tych samych odbiorców, oceniają ostatnie interpretacje i orzeczenia bardzo pozytywnie. Stanowi to bowiem dla nich duże ułatwienie. Możliwość używania jednej daty zakończenia dostawy na fakturze oraz we wszelkiego rodzaju ewidencjach VAT to spore ułatwienie. Dlatego warto je stosować, a w razie wątpliwości ze strony organów skarbowych, przedstawiać im odpowiednie interpretacje przepisów prawa, z których się w tej kwestii korzystało. Wśród nich w szczególności warto zwrócić uwagę na wyrok NSA (I FSK 1104/15), który można uznać za przełomowy dla podmiotów, które muszą ze względu na rodzaj działalności lub osiągane obroty rozliczać podatek od towarów i usług.